Công khai kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2023
Đài THVN công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2022
Đài THVN công khai tình hình tài chính của doanh nghiệp năm 2022
Công khai giao kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của Đài THVN
Công khai phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2023 vốn Ngân sách Nhà nước
Công khai tình hình thực hiện ngân sách nhà nước quý III năm 2023
Trung tâm Kỹ thuật truyền hình, Đài THVN thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Công khai điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
Công khai số liệu quyết toán dự án, công trình hoàn thành của Đài THVN
Kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2024 của Đài THVN
Đài THVN công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền