Công khai kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2023
Đài THVN công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2022
Đài THVN công khai tình hình tài chính của doanh nghiệp năm 2022
Công khai giao kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của Đài THVN
Công khai phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công điều chỉnh năm 2023 vốn Ngân sách Nhà nước

Tổng Giám Đốc

LÊ NGỌC QUANG

Phó Tổng Giám đốc

ĐINH ĐẮC VĨNH

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ THANH HẢI

Phó Tổng Giám đốc

ĐỖ ĐỨC HOÀNG

SẢN PHẨM TRUYỀN HÌNH

Truyền hình miễn phí
Truyền hình miễn phí
Sản phẩm nội dung số
Sản phẩm nội dung số
Dịch vụ quảng cáo
Dịch vụ quảng cáo
Truyền hình trả tiền
Truyền hình trả tiền